Raspberry Pi WiFi to ethernet bridge

https://willhaley.com/blog/raspberry-pi-wifi-ethernet-bridge/

Raspberry Pi WiFi to ethernet bridge